Fördjupning

Som utgångspunkt för detta uppdrag ligger en genomförd förstudie som avslutades under våren 2020. Förstudien syftade till att utreda sträckningsalternativ för överföringsledningen.

Under förstudien studerades ett flertal utredningskorridorer. Inom utredningskorridorerna har flertalet aspekter vägts in för att kunna landa i en lämplig ledningssträckning, däribland:

  • Markförhållanden och markåtkomst
  • Kultur- och naturmiljö
  • Tekniska aspekter som ledningssträckans längd och antal pumpstationer
  • Inverkan på annan infrastruktur
  • Närhet till nödvändig infrastruktur, t.ex. strömförsörjning och vägar
  • Framtida exploateringsplaner

Den ledningskorridor som slutligen valdes sträcker sig i nord-sydlig riktning från Knivsta till Märsta. En viktig del i det fortsätta arbetet är geotekniska undersökningar samt utredningar av natur- och kulturmiljö. 

Se filmen om hur framtidens avloppslösning i Knivsta kan komma att se ut.