Tidplan

Här kan du läsa mer om tidplanen för nya avloppslösningen till Knivsta Kommun.

Alternativ för vad som händer när Knivstas avloppsreningsverk inte längre räcker till studerades. Alternativen som studerades var utbyggnad av Knivstas reningsverk, byggnation av ett nytt reningsverk på annan plats och anslutning till annan VA-huvudman. Knivstavatten rekommenderade sedan Knivsta kommun att ansluta sig till Käppalaförbundet.


Utredning av möjliga sträckningar för ett framtida överföringssystem för spillvatten från Knivsta tätort till ett befintligt tunnelsystem i Märsta, Sigtuna kommun. Sex sträckor identifierades som sedan avgränsades till tre alternativ som studerades närmare.

Utredning av ledningssträckning inom alternativ 2 från förstudien 2020. Insamling av kunskap om ledningssträckan inför det fortsatta arbetet. Säkerställande av genomförbarheten, framtagande av strategier för vilka tillstånd som kan bli aktuella att söka samt markåtkomsten.

Projektering av överföringsledningen inleds och en systemhandling tas fram. Alternativ för ledningssträckan utreds och ledningssträckan fastställs sedan. Geotekniska och hydrologiska fältundersökningar genomförs. Direkt berörda bjuds in för att lämna synpunkter på sträckan.

En detaljerad projektering över ledningssträcka och ledningssystem tas fram som underlag till de kommande entreprenadupphandlingarna.

För att kunna bygga överföringsledningen behövs både markåtkomst och miljötillstånd. Upphandlingen av entreprenörer kommer att påbörjas när de besluten har tagits och vunnit laga kraft. Vi räknar idag med att det ska kunna ske under 2025. Eftersom upphandlingen tar ett antal månader betyder det att ledningsarbetena kommer att kunna påbörjas tidigast 2025.

Överföringssystemet beräknas vara driftsatt år 2027-2028.