Frågor och svar

Projektgruppen består av tre delar – delprojekt projektering, delprojekt markåtkomst och delprojekt miljötillstånd.

Delprojekt projektering arbetar framför allt med ledningssystemet och dess tekniska lösningar. De utreder bland annat saker som; hur djupt ner i marken behöver ledningen ligga? Vilken lutning behöver ledningen ha? Hur stor eller liten måste ledningen vara? Ska spillvattnet transporteras i ledningen med hjälp av självfall eller pumpas med tryck?

Delprojekt markåtkomst ansvarar för att se till att vi faktiskt får bygga ledningen enligt den tänkta sträckan. Ledningen kommer korsa många fastighetsägares marker och Roslagsvatten måste därför komma överens med varje enskild markägare i frågan. Vi brukar säga att vi behöver säkra rådigheten över marken. Längs vissa sträckor är kommunen markägare, och längs andra sträckor är det privata markägare.

Delprojekt miljötillstånd ansvarar för att beakta miljöfrågor och natur- och kulturmiljöfrågor i projektet. Det kan handla om frågor som; påverkas några djur- eller växtarter av att ledningen byggs, och hur kan det i så fall mildras eller undvikas? Påverkas grundvattnet när ledningen byggs? Påverkas kulturmiljön av att ledningen byggs, till exempel finns det fornminnen på platser där ledningen är tänkt att byggas? Vilka miljötillstånd och dispenser behövs för att kunna genomföra projektet?

Dessa delprojekt hålls ihop med hjälp av tydlig projektledning och god samordning.

En överföringsledning har till uppgift att transportera vatten – i detta fall avloppsvatten – en längre sträcka. Idag renas Knivstas avloppsvatten i Knivsta avloppsreningsverk, men när överföringsledningen är på plats kommer Knivstas avloppsvatten ledas vidare till Käppalaverket på Lidingö och istället renas där.

En avloppsledning kan antingen transportera avloppsvattnet med hjälp av självfall eller med hjälp av tryck. Att transportera med självfall innebär att man bygger ledningen med lutning så att vattnet flödar vidare i ledningen med hjälp av gravitationen. Att transportera med tryck innebär att vattnet pumpas med hjälp av en pumpanläggning, dessa anläggningar kan vara både mindre eller större beroende på hur stort tryck som behövs. I detta projekt kommer överföringsledningen transportera avloppsvattnet med hjälp av självfall på vissa sträckor och med hjälp av tryck på andra sträckor. Det kommer byggas tre pumpstationer längs sträckan.

Det finns många fördelar med en överföringsledning för miljön i Knivsta. Genom att ansluta kommunen till Käppalaförbundets avloppsreningsverk tas krafttag för en förbättrad vattenkvalitet i närområdet. Detta är positivt ur det långsiktiga tidsperspektivet - då den ökade belastningen från en växande kommun inte kommer att belasta Knivstaån och dricksvattentäkten Mälaren.

När den nya överföringsledningen tagits i drift kommer Knivsta avloppsreningsverk att läggas ned och sedan rivas.