Om projektet

En överföringsledning ska byggas mellan Knivsta och Märsta. Det möjliggör fortsatt utveckling av Knivsta kommun, förbättrad vattenkvalitet i närområdet och minskad belastning på dricksvattentäkten Mälaren i stort.

Varför behövs en överföringsledning? Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att möjliggöra den samhällsutveckling som kommunen planerar att genomföra. Förutsättningarna som Roslagsvatten har att arbeta utifrån är att Knivsta kommun år 2050 ska ha en avloppsreningskapacitet för 45 000 invånare.

Dagens avloppsreningsverk har en kapacitet för cirka 13 000 invånare. En ny lösning för avloppsvattenrening bedöms behöva vara på plats omkring 2027-2028.

Bild
Illustration av en tänkbar sträckning på ledningen från Knivsta till Märsta.

För att säkerställa avloppsreningskapaciteten ska avloppsvatten ledas via en överföringsledning från Knivsta reningsverk till Käppalaverket på Lidingö, vilket kräver en anslutning till en avloppstunnel i Märsta. Överföringsledningen beräknas bli omkring 13 km lång. Initialt är det anslutning av huvudsakligen områdena Knivsta och Alsike, men framgent kommer flertalet både nybyggnads- och omvandlingsområden att nyttja överföringsledningen.

Det finns många fördelar med en överföringsledning för de boende i Knivsta. Dels är det positivt för Knivstaån med nedströms vattendrag och för Mälaren då belastningen av näringsämnen och organiska ämnen från Knivsta avloppsreningsverk upphör. Detta innebär en förbättrad vattenkvalitet i närområdet som också är positiv ur det långsiktiga tidsperspektivet - då den ökade belastningen från en växande kommun inte kommer att belasta Knivstaån och dricksvattentäkten Mälaren.

Vem berörs av byggnationen?

Det är många som behöver involveras innan överföringsledningen är på plats. Utöver enskilda fastighetsägare har projektgruppen även kontakt med övriga berörda aktörer såsom arrendatorer, myndigheter, ledningsägare av befintliga och planerade ledningar samt ledningsrättshavare. Det är många som ska samsas på samma yta och det är av största vikt att samordning sker på ett bra sätt – för allas skull.