Arkeologisk utredning steg 2

Nästa steg av arkeologisk utredning, s.k. steg 2, kommer att utföras under 2024. 

Arbete pågår just nu med att säkerställa förutsättningarna för att genomföra en steg 2-utredning. Utredningen genomförs via Länsstyrelsen som anlitar ett arkeologiföretag för hela arbetet.

Arkeologisk utredning steg 2 blir enbart aktuellt inom mindre områden utmed ledningssträckningen, baserat på resultatet av den genomförda arkeologiska utredningen steg 1. Steg 2 innebär att möjliga fornlämningar undersöks och avgränsas i sin utbredning i syfte att avgöra huruvida det döljer sig fornlämningar under mark inom vissa områden.

Fältarbetet kommer att bedrivas med grävmaskin och berörda markägare kommer att kontaktas för information och avstämning inför detta arbete. Inom ett identifierat utredningsobjekt grävs skopbreda schakt genom matjorden ned till orörd mark, och groparna fylls därefter igen. Grävning och fyllning tar oftast upp till 1 dag att genomföra per utredningsobjekt, och schaktning görs i omkring 1-3 % av utredningsobjektets yta.

Fältarbetet är planerat att genomföras under maj och juni 2024 och slutrapporten beräknas vara klar i slutet av 2024.